Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

            Ο παρών ιστότοπος www.feelathome.gr αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων, με τη χρήση του διαδικτύου, της εταιρείας μας με την επωνυμία ‘’ Φ. ΛΙΟΣΑΤΟΣ – Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΚΕ»  και τον διακριτικό τίτλο «XXVI SETT- feel&home-lingerie & nightwear», όπως εκπροσωπείται νομίμως, που εδρεύει επί της Λεωφόρου 25ης Μαρτίου αρ. 134-136 στην Πετρούπολη Αττικής με   ΑΦΜ: 800855840, της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας contact@feelathome.gr , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης παραγγελιών : 210-50 10 477, εφ` εξής καλούμενη χάριν συντομίας ‘’Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’.
 
Οι παρακάτω αναγραφόμενοι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται κατά την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
Προτρέπουμε κάθε χρήστη, πριν από την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας και την χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, να αφιερώσει λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του, για να  διαβάσει με την μέγιστη προσοχή του,  τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ώστε να τους κατανοήσει πλήρως και συμφωνήσει απολύτως με αυτούς. 
Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, τότε έχει την υποχρέωση να απέχει από την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, από την χρήση αυτής αλλά και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε απολύτως συναλλαγής.
Περαιτέρω, ευλόγως τεκμαίρεται ότι η πλοήγηση, η χρήση και η συναλλαγή κάποιου χρήστη με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αποδεικνύει αυτοδικαίως, την πλήρη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεση και αποδοχή του, επί του περιεχομένου των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης.
Απαγορεύεται ρητά η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας από άτομα που είναι ανίκανα για δικαιοπραξία και από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να μην παράσχει προϊόντα σε ανήλικους χρήστες και σε άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την επίσκεψη στο δικτυακό μας τόπο και τη χρήση αυτού από ανήλικους και άτομα στερούμενα δικαιοπρακτικής ικανότητας, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των  επισκεπτών/ χρηστών.
Ρητά ορίζεται ότι όλες οι συμβάσεις που θα καταρτισθούν μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος θα είναι πάντα στην Ελληνική γλώσσα.
 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
 
Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε ήθελε κριθεί αναγκαίο,  να τροποποιεί ή να αναθεωρεί, ελεύθερα, τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.  Για οποιαδήποτε μεταβολή υπάρξει στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να ενημερώσει τους χρήστες και τους συναλλασσόμενους με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.  
 
2. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  - ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
 
Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση και δεσμεύεται να παρέχει στους χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες, σχετικά με την ταυτότητα της Εταιρείας μας αλλά και τα καταναλωτικά αγαθά και προϊόντα, που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/44/ΕΚ και το Ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», όπως τροποποιηθείς ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις αυτών των νομοθετημάτων, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι των χρηστών-πελατών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και για δύο χρόνια από την παράδοση των αγαθών (νόμιμη εγγύηση), στην περίπτωση που τα πωληθέντα προϊόντα είναι ελαττωματικά κατά την παράδοσή τους ή δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα μας.
 
3.   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 
Η Εταιρία μας, στα πλαίσια των αρχών της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, επ` ουδενί δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων, που πραγματοποιήθηκαν εκ προφανούς σφάλματος/παραδρομής, κατά την κοινή πείρα και τη λογική του μέσου συνετού ανθρώπου και δικαιούται να προβαίνει άμεσα σε διόρθωση αυτών, οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.
 Η Εταιρεία μας περαιτέρω δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υπέχει καμίας υποχρέωσης για αποζημίωση για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης της παραγγελίας, για οποιαδήποτε αιτία.
Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται την καθολική και πλήρη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων στην ιστοσελίδα μας καταναλωτικών αγαθών και προϊόντων, αλλά δεσμεύεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση για την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των πελατών/χρηστών, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητάς τους, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.
Η Εταιρεία μας, επί πλέον, ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα, που δύναται να προκύψουν στους χρήστες κατά την πρόσβαση και περιήγησή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας και σχετίζονται αποκλειστικά είτε με την εύρυθμη λειτουργία και συμβατότητα της δικής τους υποδομής είτε με πράξεις ή παραλείψεις τρίτων με την μορφή μη επιτρεπόμενης παρέμβασης σε πληροφορίες ή /και προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας.
Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί κάποιος χρήστης/πελάτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής προϊόντων ή/και πληροφοριών, που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω αυτού.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

            Κάθε χρήστης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, υποχρεούται να κάνει χρήση αυτού, σύμφωνα με το νόμο, τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ρητά δε, αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις, που δύναται να προκαλέσουν κάποια βλάβη ή/και να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, επηρεάζοντας ή θέτοντας σε κίνδυνο τις παρεχόμενες εξ αυτού υπηρεσίες, καθώς και ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα  της Εταιρίας μας για αποστολή, δημοσίευση και μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου, που είναι παράνομο και παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής.
Η επίσκεψη, πλοήγηση και εκτέλεση συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας μας πρέπει να πραγματώνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και πάντα σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.
Η κυριότητα επί των πωληθέντων αγαθών και προϊόντων θα παραμένει στην Εταιρεία μας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των πάσης φύσεως συμβατικών συμπληρωματικών εξόδων και δαπανών, που βαρύνουν τον πελάτη (ενδεικτικά μεταφορικά έξοδα, κόστος αντικαταβολής κλπ).
Μετά την παράδοση των πωληθέντων αγαθών και προϊόντων στον χρήστη, ο πελάτης/αγοραστής  αναλαμβάνει πλήρως και ολοσχερώς τον κίνδυνο βλάβης ή καταστροφής ή και απώλειάς τους. Ο πελάτης/αγοραστής οφείλει να ελέγχει την κατάσταση των προϊόντων ή/και το άθικτο της συσκευασίας τους, κατά την παράδοση και παραλαβή τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ελαττώματα, που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


            Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, κειμένων, φωτογραφιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, γραφικών, σχεδίων και οποιωνδήποτε άλλων διακριτικών γνωρισμάτων καθώς και γενικά όλων των ψηφιακών αρχείων και δεδομένων,  αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας μας ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, για την χρήση του οποίου η Εταιρεία μας έχει λάβει τις σχετικές άδειες, χρησιμοποιείται, για τις αποκλειστικές ανάγκες της Εταιρείας μας και για την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και προστατεύεται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας μας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα εμπορικά σήματα, ονόματα, εικόνες, σχέδια, φωτογραφίες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή τα προϊόντα της Εταιρείας μας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας μας ή/και των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ευθύνες που απορρέουν από την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των ανωτέρω σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων των τρίτων μερών δεν βαρύνουν την Εταιρεία μας.
6. ΤΑ  COOKIES ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
 
Όπως όλοι σχεδόν οι διαδικτυακοί ιστότοποι , έτσι και το δικό μας ηλεκτρονικό μας κατάστημα ‘’www.feelathome.gr’’, χρησιμοποιεί τα cookies για να έχει πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες, κάθε φορά που κάποιος χρήστης εισέρχεται και πλοηγείται στην ιστοσελίδα μας.  Τα cookies είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 
6.1 . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ COOKIES
 
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου,  τα οποία αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της ιστοσελίδας της Εταιρείας μας και αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή (browser) της τερματικής συσκευής του χρήστη, κατά την διάρκεια της επίσκεψης και πλοήγησής του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Τα cookies, που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία μας, δεν εγκυμονούν κινδύνους, για την τερματική συσκευή του χρήστη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. 
Ανάλογα με την διάρκειά τους, τα cookies διακρίνονται σε «προσωρινά» ή σε «έμμονα» . Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν ο χρήστης απενεργοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης , ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό του εξοπλισμό, μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.
 
6.2. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
 
Με την είσοδο εκάστου χρήστη στον διαδικτυακό μας ιστότοπο λαμβάνει γνώση σχετικού μηνύματος για τη χρήση των cookies από την Εταιρεία μας. Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί «προσωρινά» και «έμμονα» cookies.
Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να παραμείνει, να πλοηγηθεί και να κάνει χρήση της ιστοσελίδας μας, μας παρέχει την ειδική και ρητή συναίνεση και συγκατάθεσή του, για τη χρήση των cookies από την ιστοσελίδα μας.   Στην αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή να απενεργοποιήσει τη χρήση cookies, από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, που χρησιμοποιεί. Η Εταιρεία μας οφείλει να ενημερώσει τους χρήστες ότι η σχετική επιλογή απενεργοποίησης των cookies θα καθιστά εξαιρετικά δύσκολη ή αδύνατη τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
Επιπροσθέτως η ιστοσελίδα της Εταιρείας μας χρησιμοποιεί τα plugins των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, PINTEREST, GOOGLE+ κλπ.  Με τον τρόπο αυτό επιτρέπει σε κάθε χρήστη να μοιράζεται τα σχόλια/βαθμολογίες/κριτικές/σελιδοδείκτες και διευκολύνει την πρόσβασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα σχετικά εργαλεία τους. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία μας δεν ελέγχει το σχετικό περιεχόμενο των cookies των ανωτέρω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κάθε χρήστης που επιθυμεί να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω cookies και τη διαχείρισή τους , οφείλει να ανατρέξει τις σχετικές ιστοσελίδες.
 
6.3. ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ COOKIES
 
Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί  τα cookies με κύριο σκοπό να καταστήσει την ιστοσελίδα μας πιο λειτουργική και εύχρηστη, για να  παρέχει στους χρήστες χρήσιμες πληροφορίες και προς το σκοπό της εύκολης και ταχείας διεκπεραίωσης των παραγγελιών, για στατιστικούς λόγους αλλά και διότι μας επιτρέπουν να παρουσιάσουμε στους χρήστες διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.
Ειδικότερα :
- Για την ασφαλή πλοήγηση του χρήστη.
- Για την αυτόματη αναγνώριση εγγεγραμμένων χρηστών μετά την εγγραφή ή/και σύνδεσή τους
- Για την αυτόματη αναγνώριση επιλογών και ρυθμίσεων των χρηστών
- Για την αναγνώριση χρηστών ήδη συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
- Για την βελτίωση της χρηστικότητας και λειτουργικότητας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος
- Για την προσαρμογή του περιεχομένου του ηλεκτρονικού μας καταστήματος στις ανάγκες των χρηστών
- Για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών και για την ταχύτατη διεκπεραίωση των παραγγελιών
- Για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά σας. 
- Για την επεξεργασία δεδομένων για στατιστικούς λόγους και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας
- Για διαφημιστικούς σκοπούς. 
Τα δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία μας με την χρήση cookies μέσω του Ιστοτόπου μας, αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δεν φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπο του χρήστη.
Η Εταιρεία μας θα χρησιμοποιήσει διαφημιστικά cookies μόνο εφόσον ο χρήστης μας  παράσχει ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεσή του για την χρήση αυτή. Η συγκατάθεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.
 
6.4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ COOKIES
 
Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτή την πολιτική για την χρήση των cookies, οποτεδήποτε. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση εμφιλοχωρήσει στην παρούσα πολιτική Cookies, θα ισχύσει από τη στιγμή, που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies, θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.


7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
 
Για την Εταιρεία μας, έχει πρωταρχική σημασία η προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, που συναλλάσσονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο μαζί μας. Για το λόγο αυτό και πλήρως εναρμονισμένα με το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 [για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)] και της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ [για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου], όπως ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία με τον υπ’ αρ.  Ν. 4624/2019 όπως ισχύει σήμερα, έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα, που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η συλλογή και επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις υποχρεώσεις, που τίθενται από το παραπάνω νομικό πλαίσιο.
 Η παρούσα Πολιτική, καθώς και η Πολιτική μας σχετικά με την χρήση των Cookies ισχύουν για όλους τους χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, εγγεγραμμένους και μη αλλά και για τους χρήστες των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 
 
7.1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Η Εταιρεία μας με την επωνυμία ‘’ Φ. ΛΙΟΣΑΤΟΣ – Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΚΕ»  και τον διακριτικό τίτλο «XXVI SETT- feel&home-lingerie & nightwear», όπως εκπροσωπείται νομίμως, που εδρεύει επί της Λεωφόρου 25ης Μαρτίου αρ. 134-136 στην Πετρούπολη Αττικής είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας, σύμφωνα με το ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο.
Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων και την άσκηση των κατωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων, μπορεί όποιος επιθυμεί να απευθυνθεί στην Εταιρεία μας διά της αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@feelathome.gr
 
7.2. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Εταιρεία μας δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της, εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης που μας αναθέτετε ή που προτίθεστε να μας αναθέσετε, με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο ανωτέρω πλαίσιο.
β) για την διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας.
γ) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας μας ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τις συναλλακτικές της σχέσεις με τους πελάτες ή από άλλα απορρέοντα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματά της.
δ) όταν έχετε συναινέσει ειδικά, ρητά και εγγράφως στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς και υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια εκ των ανωτέρω υπό α έως γ αναφερόμενων νομίμων βάσεων.
 
Σημειώνεται ότι στην έννοια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων πελατών από την Εταιρεία μας, συμπεριλαμβάνεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων, που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 
7.3. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Η Εταιρεία μας αποκτά πρόσβαση στα κάτωθι προσωπικά δεδομένα των εκάστοτε χρηστών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος  :
Ο χρήστης κατά την είσοδό του στην ιστοσελίδα μας, μας παραχωρεί πρόσβαση στη διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου ( IP Address), στα δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας μας και στις προτιμήσεις του για τα προϊόντα μας .
Σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας των άνω προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μας αποτελούν: η διευκόλυνση των τεχνικών μας δυνατοτήτων για την απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, η παροχή εύχρηστης, φιλικής και κατανοητής λειτουργίας της ιστοσελίδας μας στον εκάστοτε χρήστη, η βελτίωση της χρήσης της ιστοσελίδας μας κατά τη διάρκεια της πλοήγησης από τον χρήστη και η καταγραφή καταναλωτικών συνηθειών μέσω της χρήσης ανώνυμων καταναλωτικών δεδομένων.
Κατά δε την παραγγελία για αγορά των προϊόντων μας, ο χρήστης μας παραχωρεί πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και εφόσον επιθυμεί τιμολόγιο, μας γνωστοποιεί το  επάγγελμα, την επωνυμία, τον  ΑΦΜ και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της επιχείρησής του, στο περιεχόμενο του παραγγελθέντος προϊόντος, στον επιθυμητό τρόπο πληρωμής και στο υποδεικνυόμενο τόπο αποστολής των προϊόντων .
Σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας των άνω προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μας αποτελούν : η έγκαιρη, απρόσκοπτη και νόμιμη εκτέλεση των συμβατικών μας  υποχρεώσεων απέναντι στους πελάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, η επικοινωνία και ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων και την εξέλιξη παραγγελίας, η υποστήριξη νομικών αξιώσεων,  η χρήση αυτών για φορολογικούς λόγους και για λόγους τιμολόγησης και απόδειξης της παροχής των παραγγελθέντων προϊόντων, η χρήση αυτών για την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας μας μέσω της διαχείρισης του πελατολογίου μας, η επικοινωνία με τους χρήστες-πελάτες μας στο πλαίσιο της καλής εκτέλεσης των ανειλημμένων υποχρεώσεών μας, η ικανοποίηση αιτημάτων και η επίλυση παραπόνων, η συμμετοχή των χρηστών-πελατών μας σε διαγωνισμούς ή σε προγράμματα επιβράβευσης, η αποστολή εμπορικών επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τα νέα προϊόντα μας ή για την υπενθύμιση εκκρεμών παραγγελιών σε υφιστάμενους πελάτες μας, η ανανέωση και βελτίωση των παρεχομένων προϊόντων μας .
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, όπως ενδεικτικά διά των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα προβαίνουμε σε συλλογή των προσωπικών του δεδομένων, που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας και την παροχή των προϊόντων μας.
Η Εταιρεία μας δεν συλλέγει, ούτε αποκτά πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα Χρηστών – πελατών της, που σχετίζονται με τα οικονομικά τους στοιχεία κατά την επιγραμμική (online) πληρωμή των παραγγελιών, όπως αριθμούς και κωδικούς πιστωτικών καρτών.
Περαιτέρω, η Εταιρεία μας δεν συλλέγει, ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – πελατών της, όπως ενδεικτικά σε αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία κλπ. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης προβαίνει σε ανάρτηση ή κοινοποίηση ευαίσθητων δεδομένων στην ιστοσελίδα μας, τα εν λόγω ευαίσθητα δεδομένα θα απαλείφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψή μας.
Η Εταιρεία μας δεσμεύεται ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών – πελατών της, αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται, εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.
 
7.4. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 
Για τους ακόλουθους σκοπούς, η Εταιρεία μας δύναται να προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μόνον κατόπιν νόμιμης συγκατάθεσης και συναίνεσης των χρηστών της ιστοσελίδας μας :
- Για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας, εμπορικής προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτύου, φαξ, κοινωνικών μέσων ή/και οποιωνδήποτε άλλων κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά SMS, τηλεφώνου, αλληλογραφίας.
- Για σκοπούς αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletter),
- Για σκοπούς έρευνας ικανοποίησης των χρηστών
- Για σκοπούς έρευνας  ή/και ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των προτιμήσεων, των συμφερόντων, των εμπειριών ή/και των συνηθειών των χρηστών ως καταναλωτών.
- Για τη λειτουργία και διαχείριση οποιωνδήποτε προγραμμάτων επιβράβευσης τυχόν υπάρξουν μέσω της ιστοσελίδας μας.
 
Η παραπάνω συναίνεση και συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων των χρηστών, για τους παραπάνω σκοπούς, θα μας παρέχεται με ηλεκτρονική δήλωση, κατά τρόπο σαφώς διακριτό από άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Η ρητή αυτή δήλωση, με την οποία ο χρήστης θα μας παρέχει την συναίνεσή του, για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου θα γίνεται είτε κατά την εγγραφή του σαν χρήστης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, είτε κατά την εγγραφή του στο newsletter του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, είτε κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας παραγγελίας των προϊόντων είτε κατά την σύναψη των σχετικών συμβάσεων μέσω της ιστοσελίδας μας.
Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την ανωτέρω συγκατάθεση και συναίνεσή του οποτεδήποτε. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης γίνεται με σχετική δήλωση του χρήστη ότι επιθυμεί να ανακαλέσει τη σχετική συγκατάθεσή του, η οποία θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@feelathome.gr
 
 7.5. ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
 
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Πελατών της Εταιρείας μας που υπόκεινται σε επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η διαδικασία επεξεργασίας των  δεδομένων από την Εταιρεία μας διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και την φυσική και λογική ασφάλεια αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.
Η Εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν και αναφέρονται παραπάνω.
Αν μας έχει χορηγηθεί η ρητή συγκατάθεση για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς λόγους (π.χ. εγγραφή στο Newsletter), θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό, μέχρις ότου ανακληθεί η σχετική συγκατάθεση.
Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα  Cookies, θα διαγραφούν σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.
Περαιτέρω, ενδέχεται η Εταιρεία μας να διατηρεί προσωπικά δεδομένα και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις :
- Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση, από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις
- Για την χρήση ενώπιον φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών αρχών καθώς και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής.
- Για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων.
            Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της Εταιρείας μας και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που έχουμε περιγράψει παραπάνω.
 
7.6. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.
Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας,  όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.
Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:
·         να τηρούν εχεμύθεια,
·         να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
·         να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
·         να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR.
 
Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός E.E. Η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε διασυνοριακές διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 
7.7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ :
 
Κάθε χρήστης φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία μας, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) Δικαίωμα Ενημέρωσης και Πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και λήψης πληροφοριών για αυτά, καθώς και για την προέλευση τους, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών τους και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους. Το υποκείμενο δύναται να έχει επίγνωση και να επαληθεύσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, καθώς επίσης να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που τον αφορούν και να λαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
β) Δικαίωμα Διόρθωσης. Το υποκείμενο έχει δικαίωμα να μελετήσει, να διορθώσει, να επικαιροποιήσει ή να τροποποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα ερχόμενος σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO).
γ) Δικαίωμα Διαγραφής. Το Υποκείμενο έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται στις περιπτώσεις του άρθρου 17 του Κανονισμού.
δ) Δικαίωμα Περιορισμού Επεξεργασίας. Το Υποκείμενο έχει δικαίωμα να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (1) όταν αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (2) όταν αντιτίθεται στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητά αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (3) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (4) όταν εναντιώνεται στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεται στην επεξεργασία.
ε) Δικαίωμα Φορητότητας. Το υποκείμενο έχει δικαίωμα να λάβει χωρίς χρέωση τα προσωπικά του δεδομένα σε μορφή που θα του επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσει και να τα επεξεργαστεί με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχει δικαίωμα να μας ζητήσει, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα του αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχει παράσχει και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή του ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.
στ) Δικαίωμα Εναντίωσης στην Επεξεργασία. Το Υποκείμενο έχει δικαίωμα να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.
η) Δικαίωμα Ανάκλησης της Συγκατάθεσης. Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή του, το Υποκείμενο έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή του προτού την ανακαλέσει.
 
Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων εκάστου χρήστη φυσικού προσώπου, μπορεί όποιος επιθυμεί να απευθυνθεί στην Εταιρεία μας διά της αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@feelathome.gr
Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντήσει στα αιτήματά χρηστών- φυσικών προσώπων δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημα. Αν, όμως, το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, θα ενημερώσει εντός μηνός αν χρειαστεί να λάβει  χρονική παράταση άλλων (2) δύο μηνών για να απαντήσει στο αίτημα.
Αν τα Αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.
Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.
Κάθε χρήστης φυσικό πρόσωπο και εφόσον παραβιάζονται δικαιώματά του, έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα .
 
7.8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
 
Κάθε χρήστης φυσικό πρόσωπο, με την χρήση της ιστοσελίδας μας καθώς και κατά την παραχώρηση προσωπικών του δεδομένων, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης και συναίνεσης, αναγνωρίζει ότι έχει την υποχρέωση να δηλώνει τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία του, που ζητούνται από την Εταιρεία μας. Περαιτέρω, οφείλει να ενημερώνει την Εταιρεία μας για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, προκειμένου να παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή.
Αν η Εταιρεία μας διαπιστώσει ή έχει βάσιμες υποψίες ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω υποχρεώσεις εκάστου χρήστη ή ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ψευδείς ή ελλιπείς ή με οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε αντίθεση με το νόμο ή με τους Όρους Χρήσης ή την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάθε αίτημα χωρίς προειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα για οποιαδήποτε αποζημίωση εξαιτίας απόρριψης της αίτησής του.
Με την χρήση της ιστοσελίδας μας κάθε χρήστης βεβαιώνει πως είναι άνω των δέκα έξι (16) ετών. Εφόσον είναι κάτω των δέκα έξι (16) ετών έχει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου καθώς και από οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών δεδομένων, χωρίς την έγκριση του προσώπου, που ασκεί την γονική του  μέριμνα. Εφόσον δεν τηρεί τις παραπάνω υποχρεώσεις, οφείλει να προβεί σε άμεση σχετική γνωστοποίηση στην Εταιρεία μας. Σε κάθε περίπτωση, με την χρήση του Ιστοτόπου αναγνωρίζει  πως η Εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων από μέρους του στο μέτρο που δεν έχει την δυνατότητα, ακόμη και αν καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, για την επαλήθευση της ηλικίας του ή για την συγκατάθεση του ασκούντος την γονική του μέριμνα.
 
7.9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
 
8.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ- ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ


Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας μας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι σε κάθε σύμβαση εξ αποστάσεως πώλησης εμπορευμάτων, η οποία συνάπτεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτής δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία σχετική με την εκτέλεση και/ή την ερμηνεία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας, η οποία είναι δυνατόν να προκύψει θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων  Δικαστηρίων των Αθηνών.